Polityka prywatności

https://domus.pebhp.pl/

WSTĘP

1  Czego dotyczy Polityka Prywatności ?

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki.  Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na stronie https://domus.pebhp.pl/ są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet.

2. Kontakt

DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki

e-Mail: bhp.domus@wp.pl

Adres:  ul. Polna, nr 9, 15-­635 Klepacze

3. Zmiany w Polityce Prywatności

DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na stronie. W związku z tym zalecamy, aby Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania ze strony.

4. Regulacje prawne

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

5. Definicje

Dane osobowe – Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Administrator Danych Osobowych – to osoba, jednostka organizacyjna, organ lub podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Serwis/Platforma edukacyjna BHP – usługa dostępna pod adresem https://domus.pebhp.pl/

Użytkownik/Kursant – osoba korzystająca z Serwisu/Platformy edukacyjnej BHP

TWOJE DANE OSOBOWE

1. Kto jest administratorem danych?

DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki  z siedzibą przy ulicy ul. Polna, nr 9, 15-­635 Klepacze.

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Na stronie internetowej są przetwarzane dane osobowe kursantów.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe m.in. podczas:

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane:

 • adres e-mail, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia

3. Skąd pozyskaliśmy Twoje dane ?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Twojego pracodawcy na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Otrzymane dane osobowe są niezbędne np.: do założenia indywidualnego Konta w Platformie edukacyjnej BHP (adres e-mail, imię i nazwisko) oraz weryfikacji tożsamości Użytkownika (data i miejsce urodzenia). Po zakończonym szkoleniu celu weryfikacji tożsamości Użytkownik podaje datę i miejsce urodzenia.

4. Podstawa przetwarzania danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie z dn. 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt b.

5. Cel przetwarzania danych:

 • umożliwienie korzystania z serwisu internetowego (realizacja usług świadczonych przez wskazany serwis w zakresie szkoleń BHP)

6. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane do czasu usunięcia Konta lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Administrator danych usunie konto Użytkownika i powiązane z nim dane osobowe po zakończeniu szkolenia oraz wygenerowaniu certyfikatu potwierdzającego szkolenie.

7. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Nabywców i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Czy dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe kursantów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz , które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Logowanie do strefy szkoleniowej

Każdy kursant otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym logowanie się do strefy szkoleniowej w Platformie edukacyjnej BHP https://domus.pebhp.pl/.

11. Zabezpieczenie danych dzięki szyfrowaniu SSL

Podczas korzystania z Platformy edukacyjnej BHP https://domus.pebhp.pl/ transfer danych odbywa się w sposób kodowany, niemożliwy do odczytania przez osoby trzecie. W tym celu korzystamy z tzw. Protokołu Secure Socket Layers (SSL) – standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych udostępnianych w Platformie edukacyjnej BHP https://domus.pebhp.pl/.

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania

1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora. Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmie w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Administratora  z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do sprostowania danych – Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dla Administratora odpowiedniego oświadczenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku: kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności; wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. „Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Administrator nie   będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

Prawo do przenoszenia danych – Masz prawo do żądania od Administratora  wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od Administratora  przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy: twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane; nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw). Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Administratora.

4. Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się Administratorem. Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Administrator  nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora  i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

6. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

LOGI SYSTEMOWE

1. Rejestracja logów systemowych

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

2. Dane statystyczne

Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics. Dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

PLIKI COOKIES

1. Czym sa pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Nabywcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Nabywcy. Szczegółowe informacje        o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

Administrator  wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisui odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której  nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.

4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika . Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies   w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wycofanie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania” np. Twoich haseł i loginów.

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorem.